Close to business: Vietnam

Image

Bốn đồng nghiệp từ các phòng ban khác nhau tại văn phòng Việt Nam - Nhân sự, đăng ký, Marketing và Nhãn hàng- dành trọn một ngày làm việc với các chuyên viên sản phẩm của để giúp họ liên kết và gắn kết chặt chẽ hơn trong công việc thông qua chương trình “Hiểu về công việc”. Bốn đồng nghiệp đã trải nghiệm các hoạt động hàng ngày để từ đó hiểu được về những khó khăn và thử thách trong kinh doanh, chạy vòng quanh thành phố trên xe  bất kể mưa hay nắng để hoàn thành cuộc hẹn với khách hàng.

Hỗ trợ tư vấn